COMPLIANCE – UCZCIWE RELACJE ZEWNĘTRZNE

UCZCIWE RELACJE ZEWNĘTRZNE

 • a100%
Nasza zasada: DBAMY O RELACJE Z PARTNERAMI BIZNESOWYMI

Współpracujemy jedynie z takimi dostawcami i innymi partnerami biznesowymi, którzy prowadzą działalność biznesową w sposób uczciwy. Relacje z naszymi podwykonawcami, partnerami biznesowymi oraz dostawcami oparte są na obustronnym zaufaniu, szacunku oraz profesjonalizmie. Zakupy i zamówienia są realizowane na podstawie przejrzystych i obiektywnych zasad, zgodnych z obowiązującym prawem i jasno określonych procedurami wewnętrznymi.
Zobowiązujemy podmioty, z którymi współpracujemy, do przestrzegania takich samych standardów uczciwości, jak te, których sami przestrzegamy. Nieetyczne lub bezprawne działania tych podmiotów mogą zaszkodzić reputacji GK PGE i spowodować utratę dobrego imienia naszej firmy.

JAK TO ROBIMY?
 • Współpracujemy z dostawcami, podwykonawcami i partnerami biznesowymi, którzy podzielają nasze zaangażowanie na rzecz praworządności i uczciwości.
  Uważamy, że to, kogo decydujemy się włączyć do naszego łańcucha dostaw oraz jak działają nasi partnerzy i dostawcy, wpływa to na naszą reputację i działalność. Przy wyborze nowego kontrahenta lub podczas ponownej oceny dotychczasowego kontrahenta, upewniamy się, że rozumie on przestrzegane przez nas zasady. Zwracamy baczną uwagę na wszystko, co mogłoby naruszać nasze standardy.
 • Pracownicy wybierający dostawców, opierają swoje decyzje o kryteria merytoryczne i reputację dostawcy.
  Wybierając i współpracując z dostawcami, postępujemy zgodnie z procedurą zakupową GK PGE. Dokonujemy odpowiedniej analizy, aby ocenić, czy dostawca działa zgodnie z prawem, czy posiada reputację firmy etycznej i uczciwej. Unikamy także potencjalnych bądź rzeczywistych konfliktów interesów z dostawcami.
 • Posiadamy wypracowany standardowy zbiór zapisów umów z dostawcami, podwykonawcami i partnerami biznesowymi, dotyczących wymogów bezpieczeństwa pracy, przeciwpożarowych, gospodarki odpadami, ochrony mienia oraz ochrony środowiska, który włączamy do każdej umowy.
 • Zwracamy baczną uwagę na problem nadużyć przy zatrudnianiu podwykonawców i dostawców oraz przy wyborze partnerów biznesowych.
 • Nie tolerujemy nadużyć, związanych z wyborem podwykonawców i dostawców oraz innych partnerów biznesowych.
 • Jednym ze sposobów przyjmowania odpowiedzialności przez GK PGE za naszą działalność jest poparcie dla inicjatywy UN Global Compact oraz stosowanie jej podstawowych zasad w zakresie praw człowieka, warunków pracy, środowiska oraz walki z korupcją.
Nasza zasada: DBAMY O RELACJE ZE SPOŁECZNOŚCIAMI LOKALNYMI.

Jesteśmy partnerem społeczności lokalnych. Dbamy o rozwój obszarów, na których prowadzimy działalność biznesową, podnosimy jakość życia społeczności, wspieramy lokalne wydarzenia, zapewniamy miejsca pracy. Wiemy, że nasza działalność wpływa na życie lokalnych społeczności i staramy się być ich partnerem.

JAK TO ROBIMY?
 • Wspieramy na przejrzystych i obiektywnych zasadach działalność osób prawnych i osób fizycznych, w tym również pracowników GK PGE i członków ich rodzin, a także lokalnych społeczności w obszarach takich jak: nauka i edukacja, lecznictwo i ochrona zdrowia, pomoc społeczna, działalność ekologiczna i ochrona środowiska oraz sport, w tym sport dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych.
 • Jednym z filarów zaangażowania społecznego w PGE Polskiej Grupie Energetycznej jest Fundacja PGE, która działa w celu zapewnienia transparentności działań oraz budowania zaangażowania wśród wszystkich grup interesariuszy, wspierając rozwój lokalnych społeczności, prowadząc działalność polegającą na przyznawaniu grantów oraz realizując autorskie programy społeczne.
 • Nasi pracownicy działają na rzecz społeczności lokalnych, angażując się m.in. w wolontariat pracowniczy.

Nasza zasada: BUDUJEMY ZAUFANIE, RZETELNIE INFORMUJĄC O NASZEJ DZIAŁALNOŚCI

GK PGE działa w sektorze leżącym w zakresie szczególnego zainteresowania świata polityki i mediów. Takie kwestie jak: energia, sposób jej wytwarzania w elektrowniach węglowych, energetyka jądrowa, bezpieczeństwo dostaw i wiele innych dotyczą każdego konsumenta i każdej firmy w Polsce. Z drugiej strony – w naszym przedsiębiorstwie pracuje kilkadziesiąt tysięcy osób, które chcą i powinny być jak najlepiej poinformowane o tym, co się dzieje w GK PGE. Dlatego też przejrzyste zasady komunikacji są dla nas niezwykle istotne.

JAK TO ROBIMY?
  Przestrzegamy standardów GK PGE dotyczących komunikacji. Komunikacja jest naturalnym elementem naszej działalności biznesowej. To, jak nasza firma odbierana jest na zewnątrz, zależy od tego, co robimy i co mówimy. Te same standardy obowiązują w obszarze komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. Informacje powinny być:
 • Zrozumiałe – komunikacja jest dostosowana do odbiorcy.
 • Istotne – zasadą jest przekazywanie odpowiednich informacji w odpowiednim czasie, właściwemu odbiorcy.
 • Przejrzyste – przekazujemy informacje w sposób otwarty i proaktywny, zarówno o zdarzeniach pozytywnych, jak i negatywnych. Na tym budujemy wiarygodność GK PGE.
 • Przekazywane na czas – kiedy tylko pozyskujemy informację, jednocześnie komunikujemy ją na zewnątrz i wewnątrz firmy.

 • Prowadzimy transparentną, rzetelną i aktywną politykę informacyjną.
 • Prowadzimy rzetelną politykę informacyjną zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz organizacji.
 • Prowadzimy dwustronną komunikację z mediami, akcjonariuszami, inwestorami instytucjonalnymi i indywidualnymi oraz analitykami. Wszyscy interesariusze są dla nas ważni.
 • Rzetelnie wypełniamy obowiązki informacyjne spółki giełdowej, zapewniamy akcjonariuszom równy dostęp do informacji poprzez prawidłowe wypełnianie obowiązków informacyjnych.
 • Dbamy o dobre kontakty z klientami.
  Kładziemy nacisk na rozwój nowoczesnych rozwiązań ułatwiających komunikację na linii klient – firma.
 • Dbamy o wizerunek GK PGE. Poprzez komunikację budujemy wartość firmy.
  Dbamy o to, aby przekazywane informacje były prawdziwe, kompletne i czytelnie przedstawione.

 • Dbamy o właściwe, dobre relacje z mediami. GK PGE dąży do otwartej i aktywnej komunikacji z mediami. W celu zapewnienia otwartości oraz odpowiedzialności, powołaliśmy funkcję Rzecznika Prasowego, odpowiedzialnego za kontakty z mediami. Aby umożliwić wypełnianie obowiązków osobom odpowiedzialnym za komunikację, należy zawsze informować Rzecznika Prasowego o przypadkach kontaktowania się dziennikarzy z pracownikami, w tym – kadrą zarządzającą.