Polityka Prywatności

FORMULARZ KONTAKTOWY

  • a100%

   

  INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DLA OSOBY KORZYSTAJĄCEJ Z FORMULARZA KONTAKTOWEGO

   

  Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

   

  I. Administrator danych osobowych Administratorem Twoich danych osobowych jest MegaSerwis sp. z o.o.. z siedzibą w Bogatyni (59-920), przy ul. Zgorzeleckiej 4.
  II. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktowaćsię z Inspektorem Ochrony Danych, pod adresem email: iod.pgesa@gkpge.pl;lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie I powyżej.
  III. Cele i podstawy przetwarzania Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane:

  1. w celu udzielania odpowiedzi na zadane za pomocą formularza pytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. w związku z realizacją prawnie uzasadnionych interesów PGE S.A.;
  2. w uzasadnionych przypadkach celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  IV. Okres przechowywania danych Okres przetwarzania Twoich danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi (nie dłużej niż 6 lat).
  V. Odbiorcy danych Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane:

  1. podmiotom z GK PGE o ile treść zapytania będzie wskazywała na inną niż PGE S.A. spółkę z Grupy Kapitałowej PGE jako podmiot właściwy do odpowiedzi na zadane pytanie;
  2. uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa,
  3. naszym podwykonawcom i usługodawcom (podmiotom przetwarzającym), które świadczą usługi na rzecz administratora danych i którym te dane są powierzane.
  VI. Przekazywanie danych osobowych poza EOG Pani/Pana dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG).

  Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez podwykonawców Administratora przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Administrator może zlecać wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG, co może powodować przekazanie Pani/Pana danych poza EOG. Poszczególne kraje spoza EOG, na terytorium których będą przetwarzane Pani/Pana dane osobowe, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG. Natomiast w  przypadku ich przetwarzania na terytorium Państw wobec, których Komisja Europejska nie stwierdziła zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych zgodnego ze standardami EOG, w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony, Administrator zawiera umowy z odbiorcami Pani/Pana danych osobowych. Umowy, o których mowa powyżej oparte są o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Kopię standardowych klauzul umownych, o których mowa powyżej można uzyskać od Inspektora Ochrony Danych. Zastosowany przez Administratora sposób zabezpieczenia Pani/Pana danych jest zgodny z zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO. W związku z powyższym może Pani/Pan zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia.

  VII. Prawa osób, których dane dotyczą: Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:

  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych
  3. usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
  4. przenoszenia danych
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego
  VIII. Informacja o dobrowolności podania danych Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na zadane za pomocą formularza zapytanie.
  IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji  

  Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Twoje dane nie są profilowane.