COMPLIANCE

  • a100%
Kodeks Etyki Grupy Kapitałowej PGE jest zbiorem wartości i zasad, obowiązujących w całej Grupie PGE. W Kodeksie określono podstawowe wartości etyczne Grupy PGE oraz standardy, których oczekuje się od pracowników, współpracowników, kontrahentów i partnerów biznesowych.

Kultura pracy w Grupie Kapitałowej PGE opiera się na trzech wartościach: partnerstwie, rozwoju i odpowiedzialności. Nasze najważniejsze zasady związane są z postawą wobec firmy, pracowników, prowadzonych działań biznesowych oraz utrzymywanych relacji zewnętrznych.

Nasze wartości to:
  • PARTNERSTWO - dla nas to utożsamianie się pracowników z Grupą Kapitałową PGE i wynikające z tego współdziałanie; to efektywna i twórcza współpraca, prowadząca do efektu synergii, w każdym obszarze naszego działania – na rzecz klientów, właścicieli, pracowników i partnerów biznesowych; wynikającego z dobrej współpracy między spółkami, liniami biznesowymi i innymi segmentami, jak również między indywidualnymi pracownikami oraz między zespołami. Partnerstwo - to relacje oparte na szacunku.

  • ROZWÓJ - dla nas to ciągłe doskonalenie ludzi, organizacji, procesów i technologii; to tworzenie warunków do wprowadzania innowacji, aktywne szukanie nowych rozwiązań. Do rozwoju niezbędna jest odwaga wprowadzania zmian i kreowania nowej rzeczywistości.

  • ODPOWIEDZIALNOŚĆ - dla nas to dbałość o bezpieczeństwo energetyczne kraju, o zrównoważony rozwój naszej firmy, o firmę jako dobre miejsce pracy oraz zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa i higieny pracy; to niezawodność zarówno organizacji, jak i każdego z nas. Odpowiedzialność to uczciwość w każdym działaniu, które podejmujemy.

​Etyka w biznesie zajmuje się etycznym wymiarem działalności gospodarczej. Badania prowadzone w tym obszarze mają za zadanie odkrycie postaw i zachowań, jakimi kierują się ludzie biznesu oraz określenie ich stosunku do kwestii etycznych. Najistotniejszą rolę w procesie badawczym odgrywa analiza krytyczna odpowiadająca na pytanie: czy wiemy, jakie działania są etyczne i jaka jest różnica pomiędzy dobrem a złem.
W zakresie etyki biznesu mieści się budowanie systemu norm dotyczących postępowania w biznesie. System ten przyjmujący zwykle formę kodeksu postępowania wskazuje, co należy czynić, aby osiągnąć pożądany stan rzeczy lub co powinno się czynić, aby do powstania określonego stanu rzeczy nie dopuścić.

Jeśli mas wątpliwości i pytania etyczne,
masz podejrzenia lub posiadasz informację
o incydentach niezgodności z prawem,
zasadami lub regulacjami