RODO – kopia 11.03.2020

Informacja o przetwarzaniu Danych Osobowych w MegaSerwis sp. z o.o.

I. Kto jest administratorem Państwa Danych Osobowych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MegaSerwis sp. z o.o., ul. Zgorzelecka 4; 59-920 Bogatynia

Z Administratorem danych można się skontaktować:
• listownie na adres: Zgorzelecka 4; 59-920 Bogatynia
• przez e-mail: bezpieczenstwo@mega-serwis.com.pl

SPECJALISTA DS. OCHRONY DANYCH

Administrator danych wyznaczył Specjalistę ds. Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w następujący sposób:
• listownie na adres: Specjalista ds. Ochrony Danych, ul. Zgorzelecka 4; 59-920 Bogatynia
• przez e-mail: bezpieczenstwo@mega-serwis.com.pl

II. Jak przetwarzamy Dane Osobowe?

Dane Osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować.

Dane są przetwarzane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Administrator oświadcza, że dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że:
a. przetwarza Dane Osobowe zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty;
b. zbiera Dane Osobowe w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
c. Dane Osobowe są adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
d. Dane Osobowe są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
e. przechowuje Dane Osobowe w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
f. przetwarza Dane Osobowe w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

III. Kiedy przetwarzamy Dane Osobowe

Dane Osobowe przetwarzamy jako Administrator w wielu sytuacjach. Mogą być to sytuacje, w których udostępnili nam Państwo swoje Dane Osobowe osobiście za pośrednictwem różnych kanałów komunikacji (np. złożenia swojej aplikacji, skierowania zapytania / oferty mailowo, telefonicznie lub za pośrednictwem formularza na naszych stronach internetowych) lub w ramach naszej współpracy podczas podpisywania lub realizowania umowy (w tym także zawieranej na odległość, w ramach świadczenia usług drogą elektroniczną), ale także wtedy, gdy pozyskaliśmy Państwa Dane Osobowe z innych źródeł (np. od firmy, z którą Państwo współpracują, a która jest naszym kontrahentem / klientem, w tym od innej spółki z Grupy PGE).

IV. Przetwarzanie Danych w związku z relacjami handlowymi, biznesowymi i kontaktem.

a. Jakie Dane Osobowe przetwarzamy?
Jako Administrator przetwarzamy Dane Osobowe naszych klientów oraz partnerów biznesowych i ich pracowników / współpracowników, Dane Osobowe innych osób przekazane nam w ramach realizacji umów lub nawiązujących kontakt z nami za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej czy formularzy na naszych stronach internetowych.

W związku z tymi relacjami możemy przetwarzać następujące Dane Osobowe: dane identyfikacyjne, dane teleadresowe, dane dotyczące stanowiska pracy i uprawnień zawodowych oraz inne Dane Osobowe przekazane nam w związku ze współpracą lub kontaktem.

Powyższe Dane Osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Państwa, a także od innych osób, np. od Państwa pracodawców / zleceniodawców.

b. Jaki jest cel i podstawa przetwarzania Danych Osobowych?
W związku z powyższymi relacjami przetwarzamy Dane Osobowe w następujących celach:
• nawiązania współpracy;
• zawarcia i wykonywania umowy;
• rozliczenia umów;
• udzielenia odpowiedzi na wszelkie skierowane zapytania lub wnioski oraz prowadzenia dalszej korespondencji / kontaktu w tym zakresie;
• marketingu i kontaktu w sprawie innych informacji i usług Administratora;
• obrony przed potencjalnymi roszczeniami, a także w celu ew. kierowania roszczeń;
• wypełniania obowiązków prawnych Administratora (np. podatkowych, księgowych, dot. rozpatrywania reklamacji).

Podstawą przetwarzania Danych Osobowych przez Administratora jest:
• niezbędność do wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem na żądanie osoby, której dane dotyczą;
• realizacja obowiązków prawnych nałożonych na Administratora;
• prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci marketingu produktów i usług Administratora lub strony trzeciej, kontaktu, w tym prowadzenia korespondencji oraz obrony przed potencjalnymi roszczeniami.

Podanie Danych Osobowych jest co do zasady dobrowolne, jednak może okazać się niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy lub do udzielenia odpowiedzi na skierowane zapytanie albo w celu prowadzenia korespondencji.

c. Jak długo będą przetwarzane Dane Osobowe?
Dane Osobowe zebrane w celach zawarcia i wykonania umowy będą przetwarzane przez okres trwania umowy lub do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania, którego podstawą jest nasz uzasadniony interes, chyba że przepisy prawa (np. dotyczące archiwizacji, podatkowe, rachunkowe) będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych Danych Osobowych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa – w zależności od tego, który z tych okresów jest dłuższy.
Państwa Dane Osobowe udostępnione w ramach kontaktu z nami, będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi i ew. prowadzenia korespondencji, a następnie do chwili upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dotyczących osób biorących udział w procesie związanym z obsługą ruchu osobowego i materiałowego, monitoringu na obiektach PGE S.A.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych kontrahentów

[expand title=”CZYTAJ DALEJ”]
I. Cele i Podstawy Przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
1. podjęcie działań w celu zawarcia i wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną,
2. obsługę, dochodzenie i obronę w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń,
3. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na MegaSerwis sp. z o.o. w tym w szczególności obowiązków instytucji obowiązanej, wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu („ustawa AML”).

Podstawą prawną przetwarzania przez MegaSerwis sp. z o.o. Pani/Pana danych osobowych jest:
1. podjęcie działań w celu zawarcia i wykonania umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), której Pani/Pan jest stroną;
2. wypełnianie obowiązków prawnych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) związanych z płaceniem podatków, w tym prowadzenie i przechowywanie ksiąg podatkowych i dokumentów związanych z prowadzeniem ksiąg podatkowych oraz przechowywanie dowodów księgowych. Podstawą prawną przetwarzania danych są obowiązki prawne wynikające z przepisów podatkowych (Ordynacja podatkowa, ustawa o podatku od towarów i usług, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych) oraz z przepisów o rachunkowości (ustawa o rachunkowości) oraz z przepisów o rachunkowości (ustawa o rachunkowości), wypełnienie obowiązku jako Instytucji Obowiązanej, wynikającego z ustawy o przeciwdziałaniu prania brudnych pieniędzy,
3. prawnie uzasadniony interes MegaSerwis sp. z o.o. (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) – w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.

II. Odbiorcy Danych
Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez MegaSerwis sp. z o.o. podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom), w szczególności podmiotom świadczącym usługi fakturowania, rozliczania należności, doręczania korespondencji i przesyłek, podmiotom świadczącym usługi z zakresu BHP, prawne, windykacyjne, archiwizacji.

III. Okres Przechowywania Danych
Pani/Pana dane osobowe przechowujemy przez okres:
• obowiązywania umowy,
• do czasu wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa,
• do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z tej umowy.

IV. Twoje Prawa
Przysługują Pani/Panu prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
• prawo dostępu do treści swoich danych,
• prawo do sprostowania danych osobowych,
• prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania,
• prawo do przenoszenia danych, tj. prawo otrzymania od MegaSerwis sp. z o.o. danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pan/Pani przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby MegaSerwis sp. z o.o. przesłał dane do innego administratora. Jednakże MegaSerwis sp. z o.o. zrobi to, tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych przetwarzanych na podstawie zgody lub umowy z Panią/Panem,
• prawo wniesienia sprzeciwu – w przypadkach, kiedy MegaSerwis sp. z o.o. przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu; sprzeciw można wyrazić ze względu na szczególną sytuację na adres poczty elektronicznej: bezpieczenstwo@mega-serwis.com.pl lub adres siedziby MegaSerwis sp. z o.o. z dopiskiem „Specjalista ds. Ochrony Danych”

V. Prawo Do Wniesienia Skargi
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VI. Informacja O Wymogu/Dobrowolności Podania Danych
Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy, o której mowa w pkt III powyżej. Odmowa podania przez Panią/Pana danych osobowych uniemożliwi zawarcie i realizację umowy.
[/expand]

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych pracowników Oferenta/Wykonawcy/Kontrahenta lub osób współpracujących z Oferentem/Wykonawcą/Kontrahentem

[expand title=”CZYTAJ DALEJ”]
(Spełnienie obowiązku informacyjnego z art. 14 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.)

1. MegaSerwis sp. z o.o. z siedzibą w Bogatyni, ul. Zgorzelecka 4, (dalej: MegaSerwis sp. z o.o.) informuje, że jest administratorem Pani/Pana danych osobowych. Kontaktowe numery telefonów do administratora danych: .

2. Do kontaktu z Specjalistą ds. ochrony danych w MegaSerwis sp. z o.o. służy następujący adres email: bezpieczenstwo@mega-serwis.com.pl. Z Specjalistą ds. ochrony danych można skontaktować się także pisemnie na adres siedziby MegaSerwis sp. z o.o., wskazany w pkt 1, z dopiskiem „Specjalista ds. Ochrony Danych”.

1. Pani/Pana dane osobowe, które zostały przekazane do MegaSerwis sp. z o.o. przez ………………………* – podmiot świadczący usługi dla MegaSerwis sp. z o.o. lub zamierzający świadczyć usługi (złożył do MegaSerwis sp. z o.o. ofertę współpracy) stanowią w zależności od rodzaju współpracy dane kontaktowe, dane zawarte w posiadanych przez Panią/Pana dokumentach potwierdzających uprawnienia lub doświadczenie.

3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez MegaSerwis sp. z o.o., w zależności od rodzaju współpracy, w następujących celach:
a) wykonania obowiązków wynikających z umowy z MegaSerwis sp. z o.o., której stroną jest/będzie ………………………*, w szczególności w celu weryfikacji oświadczeń złożonych przez ………………………*, w tym potwierdzenia posiadanych kwalifikacji osób wskazanych do realizacji umowy, kontaktu przy wykonaniu umowy, wymiany korespondencji, wydania pełnomocnictw do reprezentowania MegaSerwis sp. z o.o., kontroli należytego wykonania umowy, rozliczenia umowy, zachowania zasad poufności oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
b) obsługą, dochodzeniem i obroną w razie zaistnienia roszczeń, w tym roszczeń pomiędzy MegaSerwis sp. z o.o. a Panią/Panem lub pomiędzy MegaSerwis sp. z o.o. a ………………………*,
c) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na MegaSerwis sp. z o.o., w tym w szczególności obowiązków instytucji obowiązanej, wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, prawa budowlanego, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie nadużyć na rynku.

4. Podstawą prawną przetwarzania przez MegaSerwis sp. z o.o. Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych w ust. 4 powyżej jest:
a) wypełnianie obowiązków prawnych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) ciążących na MegaSerwis sp. z o.o. na podstawie przepisów prawa wynikających, w zależności od rodzaju współpracy, z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie nadużyć na rynku, m.in. na podstawie art. 18 Prawa budowlanego, w tym w związku z pełnieniem funkcji inwestora zobowiązanego, do zorganizowania procesu budowy, z uwzględnieniem zawartych w przepisach prawa zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
b) prawnie usprawiedliwiony interes MegaSerwis sp. z o.o.(zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO).

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez MegaSerwis sp. z o.o. podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom), w szczególności podmiotom świadczącym usługi doręczania korespondencji i przesyłek, usługi ochrony osób i mienia, usługi zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, prawne, archiwizacji.

6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez okres zastrzeżony przepisami prawa, nie krócej niż do czasu wygaśnięcia roszczeń wynikających z umowy pomiędzy MegaSerwis sp. z o.o. a ………………………* lub przedawnienia terminów roszczeń z tytułu zobowiązań podatkowych związanych z ww. umową.

7. Przysługują Pani/Pan prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a) prawo dostępu do treści swoich danych,
b) prawo do sprostowania danych osobowych,
c) prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania,
d) prawo do przenoszenia danych, tj. prawo otrzymania od MegaSerwis sp. z o.o. danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego.

Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych przetwarzanych na podstawie umowy z Panią/Panem,
e) prawo wniesienia sprzeciwu – w przypadkach, kiedy MegaSerwis sp. z o.o. przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu; sprzeciw można wyrazić ze względu na szczególną sytuację na adres poczty elektronicznej: bezpieczenstwo@mega-serwis.com.pl lub adres siedziby MegaSerwis sp. z o.o. z dopiskiem „Specjalista ds. Ochrony Danych”
9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
[/expand]

Przetwarzanie Danych Osobowych dotyczące osób biorących udział w procesie związanym z obsługą ruchu osobowego i materiałowego, monitoringu na obiektach PGE S.A.

[expand title=”CZYTAJ DALEJ”]
a. Jakie Dane Osobowe przetwarzamy?
Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom z nami współpracującym (odbiorcom) na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności przedsiębiorstwu Elbest Security sp. z o.o. ul. 1 Maja 63, 97-400 Bełchatów. Może się zdarzyć, że ww. spółka wykonuje czynności, np. zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia – w takim wypadku spółka wykonująca te prace nie staje się administratorem Państwa Danych Osobowych, lecz przetwarza je na podstawie umowy powierzenia, którą zawarła z Administratorem.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony osób, obszarów, obiektów oraz urządzeń PGE S.A., tj. zapewnienie ruchu osobowego i materiałowego na terenie PGE S.A., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Część Państwa Danych Osobowych służących do identyfikacji, Administrator mógł otrzymać od podmiotu, który zgłosił nam Państwa wizytę w ramach systemu awizacji, którym co do zasady jest podmiot, u którego jesteście zatrudnieni (zbieramy wcześniej Dane Osobowe ze względów bezpieczeństwa).

b. Jaki jest cel i podstawa przetwarzania Danych Osobowych?
Państwa Dane Osobowe będą przetwarzane w celu:
• zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa na terenie zakładu, z którego korzystają również inne spółki z Grupy PGE,
• ochrony osób i mienia, w szczególności dla potrzeb ograniczenia dostępu do wybranych stref/obszarów tylko do osób do tego upoważnionych,
• związanym z potencjalną możliwością zaistnienia sporów pomiędzy Państwem a Administratorem.

Podstawą przetwarzania Danych Osobowych przez Administratora jest:
• prawnie uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej, w tym spółek z Grupy PGE w postaci zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa na terenie zakładu, ochrony mienia oraz obrony przed potencjalnymi roszczeniami i ich kierowania,
• niezbędność do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej.

Podanie przez Państwa Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu wejścia/wjazdu i przebywania na terenie Administratora (ich niepodanie będzie skutkować brakiem możliwości wejścia/wjazdu oraz przebywania na terenie PGE.

c. Jak długo będą przetwarzane Dane Osobowe?
Państwa Dane Osobowe przechowywane są przez Administratora co do zasady przez okres przedawnienia potencjalnych roszczeń określony przepisami prawa (w szczególności kodeksu cywilnego), chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych Danych Osobowych, lub do czasu skutecznego wniesienia przez Państwa sprzeciwu. W przypadku zapisów z monitoringu będziemy je przechowywać co do zasady przez okres trzech miesięcy, chyba że nagrania stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub powzięliśmy wiadomość, że mogą one stanowić dowód w postępowaniu – w takim wypadku termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dotyczące osób biorących udział w procesach rekrutacyjnych (praca, staż, praktyki).

[/expand]

Przetwarzanie Danych Osobowych w związku z rekrutacją.

[expand title=”CZYTAJ DALEJ”]
a. Jakie Dane Osobowe przetwarzamy?
Jako Administrator przetwarzamy Dane Osobowe osób ubiegających się o zatrudnienie, przekazane wszelkimi dostępnymi kanałami rekrutacji, w tym w szczególności przetwarzamy wszelkie Dane Osobowe przekazane nam w ramach aplikacji oraz zebrane w ramach procesu rekrutacji.

W związku z rekrutacją możemy przetwarzać następujące Dane Osobowe (przetwarzanie niektórych Danych Osobowych może zależeć od wyrażenia przez Państwa zgody): dane identyfikacyjne, dane teleadresowe, dane dotyczące wykształcenia, dane dotyczące umiejętności i dotychczasowego zatrudnienia, dane dotyczące uprawień oraz inne Dane Osobowe przekazane nam w trakcie procesu rekrutacji.
[expand title=”CZYTAJ DALEJ”]

b. Jaki jest cel i podstawa przetwarzania Danych Osobowych?
W związku z rekrutacją przetwarzamy Dane Osobowe w następujących celach:
• rozpatrzenia kandydatury i realizacji procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody, także dla potrzeb przyszłych rekrutacji lub rekrutacji w ramach Grupy PGE;
• obrony przed potencjalnymi roszczeniami, a także w celu ew. kierowania roszczeń.

Podstawą przetwarzania Danych Osobowych przez Administratora jest podjęcie działań na Państwa żądanie, przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu pracy oraz aktów wykonawczych, a w zakresie szerszym niż określony w tych przepisach oraz w zakresie przyszłych rekrutacji, Państwa dobrowolna zgoda, która może zostać w każdej chwili cofnięta, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego do tego czasu.

Podstawą przetwarzania Danych Osobowych związaną z obroną przed potencjalnymi roszczeniami jest uzasadniony interes Administratora.
Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji i nawiązania ewentualnej dalszej współpracy.
Możemy tworzyć zestawienie dotyczących Państwa informacji na bazie otrzymanych Danych Osobowych, które stanowią Państwa profil zawodowy (w takim wypadku podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych w tym celu jest również nasz uzasadniony interes polegający na wyszukiwaniu i dopasowywaniu rekrutacji, które mogą odpowiadać Państwa preferencjom).

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
• Przepis prawa (art. 221 § 1 kodeksu pracy) i przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę – w zakresie następujących danych: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
• Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV, liście motywacyjnym, formularzu rekrutacyjnym, jeżeli przekazuje Pan/Pani dane inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
• Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych uzyskanych podczas badania potencjału zawodowego (jeśli będzie realizowane w toku rekrutacji).
• Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych do prowadzonych w przyszłości procesów rekrutacyjnych.
• Pani/Pana zgoda na przekazanie danych osobowych do innych spółek Grupy Kapitałowej PGE, jeżeli Pani/Pan jest zainteresowany udziałem w procesach rekrutacyjnych w tych spółkach.
• Uzasadniony interes MegaSerwis sp. z o.o. – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej. MegaSerwis sp. z o.o. ma uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Pani/Pana umiejętności i zdolności – jest to potrzebne do oceny, czy Pani/Pan jest odpowiednią osobą na stanowisko, którego dotyczy rekrutacja.

c. Jak długo będą przetwarzane Dane Osobowe?
Dane Osobowe przechowywane są przez Administratora przez okres trwania procesu rekrutacyjnego lub, w zależności od Państwa dodatkowej dobrowolnej zgody, przyszłych rekrutacji lub do czasu wycofania zgody, przy czym zostaną one usunięte w każdym przypadku po dwóch latach od ich otrzymania, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych Danych Osobowych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu pracy lub kodeksu cywilnego (w każdym przypadku decyduje dłuższy okres przetwarzania).

[/expand]

V. Kto jest odbiorcą Danych Osobowych?

Dane Osobowe przetwarzane przez nas mogą być przekazywane podmiotom, które wspierają nas w realizacji umów, wysyłaniu wiadomości e-mail, a w przypadku działań reklamowych – także w kampaniach marketingowych, zapewniają wsparcie oraz działanie narzędzi i systemów teleinformatycznych (np. przechowywanie danych), a także podmiotom realizującym przesyłki, zapewniającym bieżącą obsługę prawną, przeprowadzającym audyty, świadczącymi usługi skanowania, drukowania, obsługi korespondencji, archiwizowania i niszczenia dokumentów etc., operatorom płatności internetowych lub bankom – w przypadku prowadzenia rozliczeń finansowych, podmiotom współpracującym z Administratorem w ramach usług sprzedażowych, w przypadku monitoringu także firmom ochroniarskim, w tym, w ramach powyższych czynności, także spółkom z Grupy PGE.

W przypadku rekrutacji Państwa Dane Osobowe mogą zostać przekazane także podmiotom, które technicznie lub organizacyjnie pomagają nam prowadzić rekrutację pracowniczą, w tym komunikację z kandydatami, a także, za Państwa zgodą, wybranym spółkom z Grupy PGE w celach rekrutacji, co zwiększy Państwa szanse na zatrudnienie (nie pozwalamy, aby wszystkie spółki z Grupy PGE miały dostęp do Państwa Danych Osobowych, lecz wyłącznie te, których procesy rekrutacyjne odpowiadają Państwa ofercie pracy).
Państwa Dane Osobowe mogą zostać przekazywane także do biura informacji gospodarczej, wywiadowni gospodarczej, podmiotom nabywającym wierzytelności oraz innym instytucjom określonym przez przepisy prawa.

VI. Dane Osobowe poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG)

Jeśli w przyszłości miałoby dojść do transferu Danych Osobowych do miejsca poza terytorium EOG, Administrator podejmuje odpowiednie kroki w celu zapewnienia ochrony Danych Osobowych, w szczególności poprzez:
• stosowanie określonych klauzul umownych zwanych „standardowymi klauzulami umownymi”, które zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską; lub
• transfer do krajów, co do których Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony.

W takim przypadku, przysługuje Państwu prawo uzyskania informacji o zabezpieczeniach, w szczególności kontaktując się w sprawie ochrony Danych Osobowych e-mailowo na adres wskazany w pkt. I.
[expand title=”CZYTAJ DALEJ”]

Przekazywanie danych osobowych poza EOG
Pani/Pana dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG).

Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez podwykonawców Administratora przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Administrator może zlecać wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG co może powodować przekazanie Pani/Pana danych poza EOG.
Poszczególne kraje spoza EOG, na terytorium których będą przetwarzane Pani/Pana dane osobowe, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG.

Natomiast w przypadku ich przetwarzania na terytorium Państw wobec, których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopienia ochrony danych osobowych (zgodnego ze standardami EOG), w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony, Administrator zawiera umowy z odbiorcami Pani/Pana danych osobowych. Umowy, o których mowa powyżej oparte są o standardowe klauzule umowne wydane przez

Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Kopię standardowych klauzul umownych, o których mowa powyżej można uzyskać
od Specjalisty ds. Ochrony Danych.

Zastosowany przez Administratora sposób zabezpieczenia Pani/Pana danych jest zgodny z zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO.
W związku z powyższym może Pani/Pan zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia.

[/expand]

VII. Jakie prawa Państwu przysługują?

W każdym przypadku mają Państwo prawo do:
• dostępu do Danych Osobowych (w tym np. otrzymania informacji, które Dane Osobowe są przetwarzane);
• żądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych (np. jeśli są nieprawidłowe);
• usunięcia Danych Osobowych (np. w przypadku gdy były one przetwarzane niezgodnie z prawem);
• przenoszenia Danych Osobowych które dostarczyli Państwo administratorowi, i które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy, np. do innego administratora;
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych opartego na przesłance niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, w tym w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu;
• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jeżeli przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przekazywanie danych osobowych poza EOG
Pani/Pana dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG).
Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez podwykonawców Administratora przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Administrator może zlecać wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG co może powodować przekazanie Pani/Pana danych poza EOG.
Poszczególne kraje spoza EOG, na terytorium których będą przetwarzane Pani/Pana dane osobowe, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG.

Natomiast w przypadku ich przetwarzania na terytorium Państw wobec, których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopienia ochrony danych osobowych (zgodnego
ze standardami EOG), w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony, Administrator zawiera umowy z odbiorcami Pani/Pana danych osobowych. Umowy, o których mowa powyżej oparte
są o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Kopię standardowych klauzul umownych, o których mowa powyżej można uzyskać
od Specjalisty ds. Ochrony Danych.

Zastosowany przez Administratora sposób zabezpieczenia Pani/Pana danych jest zgodny z zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO.
W związku z powyższym może Pani/Pan zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia.